POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

 

Versiune actualizată la data de 21.11.2018

Această Politică de confidențialitate descrie modului în care sunt colectate, utilizate, stocate şi dezvăluite datele Dvs. cu caracter personal atunci când utilizați site-ul www.mit-motors.ro, împreună cu toate subdomeniile acestuia (”Site-ul”), beneficiați de serviciile noastre sau interacționați în orice alt mod cu MIT-MOTORS INTERNATIONAL SRL sau societăţi afiliate din întreaga lume. Vă rugăm să parcurgeţi subsecţiunile de interes cu atenţie, pentru ca prelucrarea să fie cât se poate de clară, transparentă și sigură.

Acordăm o atenţie deosebită procesării datelor Dvs. cu caracter personal şi vom lua toate măsurile pentru a ne asigura că prelucrarea datelor se realizează în acord cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Operatorul de date

Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal este MIT MOTORS INTERNATIONAL SRL („MIT-MOTORS„, „noi” sau „nouă„), cu sediul în România, București, Șos.București-Ploiești nr. 40, tel./fax  021.305.72.80, email: office@mit-motors.ro, website: www.mit-motors.ro.

Responsabilul cu protectia datelor al MIT-MOTORS INTERNATIONAL SRL poate fi contactat prin e-mail la adresa: opd@mit-moptors.ro.

Ce date cu caracter personal utilizăm?

Putem colecta, utiliza, stoca şi transfera date cu caracter personal obţinute dintr-o multitudine de surse:

 • informaţii comunicate în mod direct de către Dvs. atunci când interacţionaţi cu noi sub orice formă sau pe care le furnizaţi atunci când încheiaţi un contrat cu noi, şi
 • informaţii pe care le colectăm despre Dvs. din alte surse printre care: informaţii din surse publice precum registre publice, autorităţi fiscale, articole de presă, platforme de social media, agenţii de prevenire a fraudelor sau de la terţi, în cele mai multe cazuri atunci când efectuăm verificări ale bonităţii Dvs.;
 • informaţii despre Dvs. furnizate de compania Dvs. sau un intermediar, sau informaţii ce ne sunt furnizate de societăţile afiliate, dealerii sau partenerii MIT-MOTORS.

Categoriile de date pe care le colectăm despre Dvs. pot include:

 • date de identificare (nume, prenume, data naşterii, domiciliu, naţionalitate, seria şi numărul catului de identitate, permisului sau paşaportului), imagine (atunci cîn vizitaţi locaţiile MIT-MOTORS sau participaţi la evenimentelor noastre), voce (prin înregistrarea apelurilor Dvs. către unul din centrele noastre de contact) şi semnătură;
 • date de contact (e-mail, adresă de corespondenţă –daca este diferită de domiciliu, telefon, fax, funcţia şi compania pe care o reprezentaţi);
 • date de conectare (IP, user si parole sau orice alte indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și acces la conturi de client și servicii oferite de MIT-MOTORS sau partenerii săi);
 • date despre vehicul (VIN, număr de înmatriculare definitiv sau provizoriu, istoric defecţiuni şi reparaţii etc.);
 • informaţii financiare (numar de cont bancar, informații privind contul Dvs., precum storic achiziţii de bunuri sau servicii, plăți datorate sau primite, abonamentele pe care le utilizați sau alte informații în legătură cu contul dvs. sau care sunt incluse în portalul nostru de gestionare a relaţiei comerciale cu fiecare client) şi orice alte informaţii care ne permit să evaluăm capacitatea Dvs. de a contracta sub orice formă cu MIT-MOTORS sau cu societăţile afiliate MIT-MOTORS.
 • preferințele Dvs. atât în materie de marketing cât si pentru anumite produse, servicii și stil de viață atunci când ne spuneți care sunt acestea ori atunci când presupunem care sunt, în baza modului în care utilizați produsele și serviciile noastre.

Încercăm pe cât posibil să nu colectăm sau să prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal. Putem însă prelucra anumite informţii privind condamnări penale şi infracţiuni sau măsuri de securitate conexe, în măsura în care o astfel de prelucrare este autorizată sau permisă de reglementările legale în vigoare, în special pentru evaluarea capicităţii Dvs. de a deveni client sau partener comercial al MIT-MOTORS.

Obligaţia de a furniza anumite date cu caracter personal

În cazul prelucrărilor de date efectuate pentru derularea contractelor comerciale, îndeplinirea obligaţiilor legale sau în interesul legitim al MIT-MOTORS, furnizarea datelor poate fi obligatorie. Refuzul Dvs. de a furniza datele în astfel de situaţii poate împiedica luarea măsurilor necesare sau întarzia îndeplinirea obligaţiilor de către MIT-MOTORS. Veţi fi informat la momentul colectării datelor despre necesitatea furnizării datelor şi eventualele consecinţe ale unui refuz.

În cazul prelucrărilor bazate pe consimtământul persoanei vizate (spre ex. în cazul comunicărilor de marketing), oferirea consimțământului și furnizarea datelor cu caracter personal este în totalitate voluntară; pentru aceste cazuri, nu există efecte negative pentru Dvs. în cazul în care alegeți să nu oferiți consimțământul sau să furnizați date cu caracter personal.

Cum prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal?

Utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru:

 • administrarea şi gestionarea relaţiei cu clienţii şi indeplinirea obligaţiilor contractuale asumate, inclusiv furnizarea de produse /prestarea de servicii în domeniul auto (produse: vehicule, piese si accesorii auto; servicii: reparatii, mentenanta, garantie, evaluare auto, test drive, asistenta rutiera), pentru a comunica cu Dvs. şi pentru a răspunde solicitărilor pe care le transmiteţi MIT-MOTORS;
 • indeplinirea obligaţiilor legale ale MIT-MOTORS, inclusiv pentru efectuarea înregistrărilor financiar-contabile, îndeplinirea obligaţiilor de raportare către autorităţi şi organisme publice etc.;
 • a vă furniza oferte legate de produsele și serviciile noastre sau participarea la evenimentele organizate de sau în parteneriat cu MIT-MOTORS sau de societățile afiliate MIT-MOTORS, atunci când v-aţi exprimat consimtământul expres în acest sens;
 • atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale MIT-MOTORS, inclusiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție, asigurarea securităţii sistemelor, bunurilor spaţiilor şi persoanelor, recuperarea debitelor restante, dezvoltarea afacerii noastre inclusiv managementul riscului şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor eferite.

Vă rugăm să parcurgeţi Secţiunea finală a prezentei Politici „Condiții specifice privind datele Dvs. cu caracter personal” pentru a afla toate detaliile despre categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la Dvs. sau de la terțe părți, scopurile pentru care procesăm aceste date cu caracter personal si temeiul legitim al prelucrării.

Folosirea mijloacelor automate de prelucrare

În cursul activităților noastre, nu utilizăm procese decizionale automate în sensul Articolului 22 din GDPR. Dacă vom aplica astfel de procese în viitor, vom informa persoanele vizate, separat, în conformitate cu prevederile aplicabile.

Destinatarii și categoriile de destinatari

Politica noastră este de a nu dezvălui, partaja, vinde sau închiria datele unor terți, altfel decât este prevăzut în prezenta Politică de confidențialitate. Orice acces la datele Dvs. cu caracter personal prelucrate de MIT-MOTORS este limitat la personalul care are nevoie să le cunoască pentru a-și îndeplini sarcinile de serviciu. În anumite circumstanţe, poate fi însă necesar să transmitem datele Dvs. (inclusiv prin acordarea unui drept de acces la date), destinatarilor și categoriilor de destinatari enumerați în continuare:

 • societăți afiliate MIT-MOTORS, locale sau internaţionale;
 • furnizori de bunuri şi servicii, acţionând în calitate de împuterniciţi ai MIT-MOTORS: anumite părți terțe, afiliate sau neafiliate, pot primi datele Dvs. cu caracter personal pentru a procesa astfel de date pentru şi în numele MIT-MOTORS, doar potrvit instrucțiunilor noatre şi exclusiv în măsura necesară efectuării prelucrărilor pentru scopurile pentru care datele au fost iniţial colectate. Persoanele împuternicite vor face obiectul unor obligații contractuale de confidenţialitate şi cu asumarea implementării unor măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate, menite să protejeze datele cu caracter personal.
 • autorități guvernamentale, instanțe judecătorești, consilieri externi și părți terțe similare, după cum este necesar sau permis de legea aplicabilă, ca răspuns la cererea unei instanțe sau a altei autorități publice, precum un mandat sau o citație sau în cazul în care considerăm, cu bună credință, că o astfel de dezvăluire este necesară pentru prevenirea fraudelor, combaterea operaţiunilor de spălarea banilor sau de finanţare a actelor de terorism, precum şi pentru protejarea intereselor legitime ale MIT-MOTORS;
 • terţe părţi care achiţionează sau intenţionează să achiziţioneze, total sau partial, business-ul MIT-MOTORS (sub formă de achiţie de participaţii în capitalul social sau transfer de active) şi consultanţilor acestora.

Transferul datelor cu caracter personal în afara UE

Unii dintre destinatarii datelor Dvs. cu caracter personal pot fi localizați sau pot avea operațiuni relevante în afara țării Dvs. și a UE, cum ar fi Republica Coreea, unde legile privind protecția datelor pot oferi un nivel diferit de protecție comparativ cu legile din țara Dvs. și cu privire la care nu există o decizie de adecvare a Comisiei Europene. Țările care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor dintr-o perspectivă a dreptului european privind protecția datelor includ Andorra, Argentina, Canada, Elveția, Insulele Feroe, Guernsey, Statul Israel, Insula Man, Jersey, Noua Zeelandă și Republica de Est Uruguay.

Destinatarii stabiliți în SUA din SUA pot fi parțial certificați. Privacy Shield este, de altfel, recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor personale dintr-o perspectivă a dreptului european privind protecția datelor. În ceea ce privește transferurile de date către astfel de beneficiari din afara UE, oferim garanții adecvate, în special prin încheierea de acorduri de transfer de date în forma aprobată de Comisia Europeană (de exemplu clauze contractuale standard aprobate prin Decizile 2010/87 /UE și/sau 2004/915/CE) cu destinatarii sau prin luarea altor măsuri pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Durata de stocare a datelor

Datele Dvs. cu caracter personal sunt stocate de MIT-MOTORS și/sau de destinatarii cărora le transmitem aceste date, strict în măsura necesară îndeplinirii obligațiilor noastre și strict pentru perioada necesară pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile privind protecţia datelor. Când nu mai este necesară prelucrarea datelor Dvs. personale, acestea vor fi șterse sau distruse în siguranță din sistemele și/sau înregistrările noastre și/sau vom lua măsuri pentru ca aceste date să fie anonimizate în mod corespunzător (cu excepția cazului în care avem un alt interes justificat în reținerea acestor date care nu prevalează intereslor Dvs. sau trebuie să vă păstrăm informațiile pentru respectarea obligațiilor legale care ne revin).

Măsuri de securitate

MIT-MOTORS a luat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru ca datele Dvs. să fie prelucrate într-un mod care să asigure securitatea și confidențialitatea acestora. Au fost implementate, în special, măsuri în scopul prevenirii accesului neautorizat la date, utilizării neautorizate sau ilegale a datelor cu caracter personal și a echipamentului utilizat pentru prelucrare, și măsuri împotriva pierderii, distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Drepturile Dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, beneficiați de o serie de drepturi, astfel:

 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul în cazul în care MIT-MOTORS vă prelucrează datele cu caracter personal în baza consimțământului Dvs. Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuată anterior retragerii.
 • Dreptul de acces– înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, puteți obține accesul la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date. Informațiile ce vă vor fi furnizate includ, printre altele, scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari, perioada de retenție a datelor, drepturile Dvs. de a rectifica, șterge sau restricționa datele accesate, dacă este cazul. Acest drept poate fi restrâns în cazul în care prevalează interesele legitime ale altor persoane.

În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării. În anumite circumstanţe, este posibil să percepem o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

 • Dreptul la portabilitatea datelorse referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție– vizează dreptul Dvs. de a vă opune prelucrării datelor personale din motive ce țin de situația Dvs. particular, atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimţământului expres, aveţi dreptul de a vă opune prelucrarii în orice moment.
 • Dreptul la rectificare– se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte, expirate sau incorecte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informationale menționate la art. 8 alin. (1) din GDPR.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării– poate fi exercitat: în cazul în care contestați exactitatea datelor, pe perioada necesară verificării corectitudinii datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care MIT-MOTORS nu mai are nevoie de datele Dvs. în scopul prelucrării, dar solicitați păstrarea acestora pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul de a depune o plângere– plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (dataprotection.ro).

Vă rugăm să ne contactați imediat în cazul în care considerați că datele Dvs. personale au fost furnizate fără consimțământ, prin cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității Dvs., folosind datele de contact din secțiunea Operator a prezentei Politici de confidențialitate.

Vă puteți oricând exercita drepturile sus-menţionate, în mod liber, sau ne puteţi adresa orice întrebări suplimentare despre modul în care prelucrăm datele personale prin cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității Dvs., folosind datele de contact din secțiunea Operator a prezentei Politici de confidențialitate.

Cererile pentru accesul, corectarea, restricționarea sau ștergerea prelucrării trebuie să fie făcute în scris și sunt supuse restricțiilor legale în vigoare. Ne vom asigura că sunt luate toate măsurile adecvate pentru rezolvarea cererii dvs. fără întârziere și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informația va fi transmisă prin mijloace electronice dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați, în scris, altfel.

Modificări

Ne rezervăm dreptul de a face modificări acestei Politici de confidenţialitate, în orice moment și pentru orice motiv. Modificările vor fi afișate pe Site-ul nostru, astfel încât să aveți acces permanent la detaliile privind datele pe care le colectăm, la modul în care și în ce condiții sunt folosite. Orice modificare materială sau de altă natură va intra în vigoare în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării pe Site şi ne rezervăm dreptul de a vă informa în mod corepunzător prin orice mijloc de comunicare. Vă încurajăm să verificați periodic Politica de confidenţialitate, pentru a fi la curent cu actualizările.

Condiții specifice privind datele Dvs. cu caracter personal

Dispoziţiile prezentei Secţiuni se completeaza cu orice alte prevederi speciale privind prelucrarea darelor, incluse în documentele MIT-MOTORS pentru activităţi, campanii şi evenimente specifice, precum (fară limitare): formulare, comenzi sau declaraţii tipizate, regulamente de organizare a promoţiilor, tombolelor sau evenimentelor, contracte comerciale, carnet de garanţie al autovehiculelor etc.

 • Prelucrarea datelor Utilizatorilor/Vizitatorilor Site-ului mit-motors.ro şi subdomeniilor acestuia
Date prelucrate Puteți utiliza Site-ul www.mit-motors.ro împreună cu toate subdomeniile sale fără să dezvăluiți date cu caracter personal. Website-ul nostru utilizează cookie-uri pentru a îmbunătăți constant experiența Dvs. de navigare. Pentru mai multe informații, vă invităm să parcurgeți Politica de utilizare a cookie-urilor.

Ne puteţi contacta pentru orice motive, prin completarea următoatelor date: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon și, utilizând formularul de contact din secțiunea „Contact” a Site-ului sau ne puteţi solicita programarea unui Test Drive prin completarea formularului online, furnizând numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și județul de domiciliu.

Scopul prelucrării Datele furnizate prin completarea formularelor de contact și Test Drive vor fi folosite exclusiv pentru a analiza și a răspunde promt și eficient solicitărilor Dvs. În cazul refuzului de a furniza toate informațiile solictate, nu vom putea înregistra și, drept urmare, soluționa cererile Dvs.
Temeiul legitim Datele personale sunt prelucrate în baza consimțământului Dvs. exprimat în conformitate cu Art. 6 alin. (1) lit a) din GDPR.
Perioada de stocare Ca regulă generală, datele Dvs. vor fi păstrate pentru perioada necesară soluționării definitive a cererilor transmise de Dvs. prin intermediul Site-ului. În cazul în care datele ne pot fi necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție, vom reținele datele Dvs. pe o perioadă de 3 ani, reprezentând termenul general de prescripție prevăzut de legea română.
 • Prelucrarea datelor pentru comunicări de marketing
Date prelucrate Folosim numele şi prenumele, adresa Dvs. de e-mail, adresa de corespondenţă şi numărul de telefon, în funcţie de opţiunea pe care o exprimaţi cu privire la primirea unor comunicări de marketing din partea MIT-MOTORS sau societăților afiliate. Puteţi opta să fiţi la curent cu ultimele noutăți, informații și oferte precum și cu cele mai noi modele puse la dispoziție de MIT-MOTORS precum şi evenimente organizate de sau în parteneriat cu MIT-MOTORS, prin bifarea căsuţelor relevante pe formularele de test drive, precomandă sau orice alte formluare puse la dispoziţie (spre ex. în cadrul evenimentelor) de către MIT-MOTORS.
Scopul prelucrării Folosim aceste date pentru a va transmite comunicări de marketing legate de ultimele noutăți, informații și oferte precum și cele mai noi modele puse la dispoziție de MIT-MOTORS, pentru a vă invita la evenimentele organizate de sau în parteneriat cu MIT-MOTORS sau pentru a vă invita să participaţi la studii de piaţă.
Temeiul legitim Datele personale sunt prelucrate în baza consimțământului Dvs. expres, în conformitate cu Art. 6 alin. (1) lit a) din GDPR.
Perioada de stocare Vom înceta cu efect imediat transmiterea comunicărilor de marketing în cazul în care vă retrageţi consimţamantul pentru astfel de prelucrări prin transmiterea unui e-mail la adresa opd@mit-motors.ro sau prin accesarea link-urilor de dezabonare existente în fiecare dintre comunicările primite pe e-mail. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului.
 • Prelucrarea datelor Candidaților
Date prelucrate În cadrul desfășurării activităților de recrutare, vom prelucra următoarele date cu caracter personal aparținând participanţilor în procesele de selecţie: nume, prenume, număr de telefon, vârstă, locul și data nașteri, informații privind studiile și experiența Dvs. profesională, rezultate la eventuale teste de recrutare, etc.   Puteți aplica pentru o poziție în cadrul companiei noastre: prin depunerea/transmiterea CV-ului la adresa România, București, Șos.București-Ploiești nr. 40 sau prin e-mail la adresa opd@mit-motors.ro
Scopul prelucrării Datele ne sunt necesare în scopul recrutării, pentru stabilirea identității și eligibilității Dvs. pentru angajare, organizarea interviurilor și stabilirea și negocierea condițiilor ofertei de angajare.
Temeiul legitim Datele Dvs. personale sunt prelucrate pentru efectuarea demersurile necesare, la cererea Dvs., în vederea încheierii unui contract de muncă între Dvs. și MIT-MOTORS (Art. 6 alin.(1) lit. b) din GDPR), în baza consimțământului Dvs. (Art. 6 alin. (1) lit a) din GDPR) și pentru indeplinirea intereselor legitime urmărite de MIT-MOTORS pentru recrutarea personalului atunci când CV-urile sunt preluate din surse publice şi platforme de profil (Art. 6 alin. (1) lit f) din GDPR).
Perioada de stocare Vom păstra datele furnizate pe perioada în care se realizează procesul de recrutare și, suplimentar, după expirarea acestei perioade, vom păstra datele Dvs. pe o perioadă de 6 luni pentru a reveni cu eventuale oferte de angajare. Puteți solicita oricând ștergerea datelor în cazul în care nu mai sunteți interesat de o poziție în cadrul MIT-MOTORS prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail: opd@mit-motors.ro
 • Prelucrarea datelor Clienților
Date prelucrate În vederea încheierii și executării contractului între Dvs. și MIT-MOTORS, vom prelucra, în calitate de operatori independenți, datele cu caracter personal pe care ni le dezvăluiți, inclusiv date aparținând reprezentanților, asociaților/acționarilor sau persoanelor de contact desemnate de Dvs. pentru derularea relațiilor contractuale. Astfel de date sunt reprezentate de informații privind numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, funcția, CNP, seria și numărul de buletin, numărul de identificare al vehiculului, numărul de înmatriculare, etc.

În egală măsură, dorim să atragem atenția asupra faptului că, în calitate de client (persoană juridcă), aveți obligația de a asigura informarea adecvată a persoanelor vizate enumerate mai sus cu privire la prelucrarea datelor lor de către MIT-MOTORS în baza contractului încheiat cu Dvs.

Scopul prelucrării Vom utiliza aceste date exclusiv pentru încheierea contractelor și, ulterior, pentru a asigura derularea optimă a relațiilor contractuale existente între MIT-MOTORS și Dvs. În anumite cazuri, vom folosi aceste date și pentru întreprinderea anumitor proceduri, îndeplinirea anumitor obligații sau exercitarea unor drepturi ce decurg din încheirea contractul (ex: livrarea produselor, prestarea serviciilor, comunicarea cu clientul, efectuarea înregistrărilor financiar-contabile, efectuarea raportărilor obligatorii, gestionarea garanţiilor şi procesarea plăţilor aferente acestora, prestarea seviciilor de mentenanță, asistență rutieră, încheierea asigurărilor (RCA și CASCO) şi înmatricularea provizorie a autovehiculelor – la solicitarea clientului, efectuarea sondajelor de opinie cu privire la produsele și serviciile00 oferite în scopul îmbunătăţirii şi monitorizării produselor şi serviciilor, derularea unor campanii de rechemare în garanţie, programe de răsplatire a loialității clienților constând în oferirea unor avantaje, reduceri, discounturi, inclusiv sub forma unor carduri de fidelitate etc.)
Temeiul legitim Datele menționate anterior vor fi prelucrate în temeiul executării unui contract la care persoana vizată este parte, în cazul contractelor încheiate cu persoane fizice (Art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR).

Datele personale ale reprezentanților, asociaților/acționarilor și ale persoanelor de contact vor fi prelucrate în scopul intereselor legitime ale MIT-MOTORS (Art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR). Efectuarea sondajelor de opinie privind nivelul de satisfactie al clienţilor noştri are la baza interesul legitim (Art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR) în scopul analizării şi îmbunătăţirii produselor, serviciilor și comunicărilor noastre cu Dvs.

În cazul în care veți solicita furnizarea serviciilor suplimentare de încheiere a asigurărilor și înmatriculare provizorie a autovehiculelor, vom prelucra datele dvs. în baza consimțămțământului acordat conform Art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR.

În cazul în care suntem obligați să dezvăluim/transmitem datele Dvs. către autorități, instituții sau alte organisme publice, vom prelucra datele Dvs. în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin (Art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR).

 

Perioada de stocare Datele furnizate vor fi păstrate pe durata executării contractului și ulterior încetării acestuia pe o perioadă de 3 ani (termenul general de prescripţie), cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege (spre ex: obligația de întocmire şi păstrare a documentelor financiar-contabile pe o durată de 10 ani) sau a cazurilor temeinic justificate (spre ex: pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție).
 • Prelucrarea datelor Participanților la Test Drive
Date prelucrate Dacă doriți să beneficiați de experiența la volanul modelelor puse la dispoziție de MIT-MOTORS, puteți solicita programarea unui Test Drive prin completarea formularului disponibil pe Site sau printr-o vizită la sediul nostru. Vă vom solicita completarea unei declarații și a unui formular (în care veţi completa date de identificare şi date de contact: numărul de telefon, adresa de e-mail, ocupația, locul de muncă) şi prezentarea documentelor de identitate şi permisului de conducere.
Scopul prelucrării Datele vor fi prelucrate pentru stabilirea identității persoanelor, pentru verificarea legitimității dreptului Dvs. de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Condiţiile în care puteţi efectua un Test Drive sunt detaliate în fomularul şi declaraţia de Test Drive, documente cu caracter obligatoriu.
Temeiul legitim Datele personale sunt prelucrate în baza consimțământului Dvs. exprimat în conformitate cu Art. 6 alin. (1) lit a) din GDPR. Refuzul de a furniza informațiile menționate mai sus ne pune în imposibilitatea de vă oferi posiblitatea efectuării un Test Drive.
Perioada de stocare Vom păstra datele Dvs. pentru o perioadă de 1 an La expirarea acestei perioade, datele Dvs. vor fi șterse. Puteți solicita oricând prin ștergerea datelor furnizate prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail: opd@mit-motors.ro
 • Prelucrarea datelor Vizitatorilor Locaţiilor MIT MOTORS
Date prelucrate Accesul în locaţiile MIT-MOTORS se realizează prin puncte de acces special amenajate. Pentru asigurarea securităţii spaţiilor, bunurilor şi persoanelor, locaţiile MIT-MOTORS sunt prevăzute cu sisteme de supraveghere video şi pază. Vom colecta şi prelucra: imaginea. Dvs., colectate prin intermediului sistemului de supraveghere video şi numărul de înmatriculare al vehiculului pe care îl conduceţi, atunci când accesul în locaţie se face cu auto.
Scopul prelucrării Datele Dvs. sunt prelucrate pentru a asigura paza și protecția persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a instalațiilor, pentru constatarea încălcării obligațiilor, măsurilor de securitate și a normelor de conduită precum și pentru combaterea săvârșirii infracțiunilor.
Temeiul legitim Prelucrarea datelor Dvs. este necesară în scopul intereselor legitime ale MIT-MOTORS, conform Art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR). Pentru locaţiile în care se efectuează inspecţii tehnice periodice (RAR – ITP), prelucrarea datelor prin intermediul sistemelor de supraveghere video repretinta o obligaţie legală a MIT MOTORS, prelucrarea realizându-se în baza Art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR.
Perioada de stocare Vom păstra datele colectate de sistemul de supraveghere video pentru o perioadă de maxim 30 de zile, cu excepția cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.
 1. Prelucrarea datelor Participanţilor la Evenimentele MIT-MOTORS
Date prelucrate În cadrul evenimentelor organizate de sau în parteneriat cu MIT-MOTORS, se pot realiza înregistrari video şi fotografii. Fotografiile şi/sau înregistrările video realizate în cadrul şi pe durata evenimentelor vor putea surpinde imaginea oricăruia dintre participanţii la eveniment. Vom informa participanţii la eveniment la momentul transmiterii invitaţiilor şi prin publicarea acesti informări la intrarea la eveniment.
Scopul prelucrării Aceste fotografii şi/sau înregistrari video vor fi prelucrate în scop de marketing şi publicitate, prin publicarea lor pe reţeaua internă de socializare a MIT-MOTORS sau în mediul online, pe Site-urile MIT-MOTORS sau ale partenerilor săi, precum şi pe retelele de socializare publice.
Temeiul legitim Participarea la aceste evenimente valoreaza consimţamântul Dvs. expres pentru realizarea şi utilizarea imaginilor captate în cadrul evenimentului, conform Art. 6 alin. (1) lit a) din GDPR.
Perioada de stocare Pastrăm imaginile captate la evenimente pentru o perioadă de 1 an Nu avem nici un control ulterior asupra imaginilor foto şi video devenite publice sau păstrate în arhiva personală a celorlalţi participanţi la eveniment.
 • Prelucrarea datelor Posesorilor de Carduri de Fidelitate
Date prelucrate Pentru inscreirea in Programul Card de Fidelitate, vor fi furnizate prin completarea Formularului de aderare urmatoarele date: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, localitatea de domiciliu si semnatura. În cazul refuzului de a furniza toate informațiile solictate, nu vom putea înregistra cererea Dvs. de participare la Program și, drept urmare, acorda beneficiile asociate Programului.
Scopul prelucrării Datele furnizate prin completarea Formularului de aderare vor fi utilizate strict pentru derularea Programului Card de Fidelitate, pentru inregistrarea participantilor, gesionarea relatiei cu acestia, inclusiv transmiterea comunicarilor legate de derularea Programului, acordarea beneficiilor prevazute in Regulamentul Programului si efectuarea inregistrarilor financiar-contabile.
Temeiul legitim Datele personale sunt prelucrate în baza consimțământului Dvs. exprimat în conformitate cu Art. 6 alin. (1) lit a) din GDPR.
Perioada de stocare Datele Dvs. vor fi păstrate pe intreaga perioada de derulare a Programului Card de Fidelitate, sau pana la exprimarea optiunii Dvs. de iesire din Program, exprimata in scris prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la adresa București, Șos.București-Ploiești nr. 40 sau prin e-mail la adresa office@mit-motors.ro, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege (spre ex: obligația de întocmire şi păstrare a documentelor financiar-contabile pe o durată de 10 ani) sau a cazurilor temeinic justificate (spre ex: pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție).