Condiţii generale de efectuare a operațiunilor de service MIT MOTORS

Prezentele condiții stabilesc raportul dintre atelierele de reparații Mit Motors Internațional SRL (denumită în continuare Mit Motors) și clientul beneficiar al serviciilor de reparații, întreținere sau verificări. Reparația vehiculului reprezintă ansamblul de operațiuni de service efectuate asupra unui vehicul defect pentru a-l menține sau a-l readuce în starea de funcționare. Întreținerea vehiculului constă în efectuarea operațiunilor prevăzute de către producătorul acestuia conform Carnetului de Întreținere și Garanție și instrucțiunilor de utilizare a vehiculului.

1. În relația cu angajații atelierelor de reparații ale Mit Motors, clientul sau terța persoană autorizată (împuternicită) este cel care prin prezența personală solicită serviciile unității. În situația în care clientul nu este proprietarul vehiculului adus la atelierele de reparații, acesta se obligă să informeze proprietarul asupra condițiilor pentru reparare, fapt ce va fi considerat de către Mit Motors ca informare și accept al proprietarului.

2. Solicitările clientului se înscriu în formularul comandă de reparatie de către lucrătorul de la recepție, contractul devenind valabil numai după semnarea acestuia de către client.

3. Consilierul recepție service stabilește costul și timpul estimativ al lucrărilor, informând clientul asupra acestor aspecte. Semnarea comenzii implică cunoașterea prețului și acordul clientului pentru demararea lucrării. Valoarea estimativă a lucrărilor este valabilă la data constatării/verificării tehnice și întocmirii devizului.

4. Pentru intervenții care implică demontarea de agregate sau ansamble, costurile și durata de lucru se vor stabili după demontarea și inspectarea agregatelor în cauză (motor, punți, etc), moment în care clientul va fi solicitat din nou pentru acceptarea scrisă a comenzii. Dacă în cursul execuției lucrărilor solicitate de client sunt necesare operațiuni suplimentare față de cele înscrise inițial în Comanda de reparație semnat de client, Mit Motors va informa în scris clientul și va obține acordul scris al acestuia pentru realizarea acestora.

5. În conformitate cu prevederile legale, în cazul în care anumite piese de schimb neconsumabile care la data contractului nu există în stocul Mit Motors, termenul minim de livrare este de 15 zile calendaristice, calculat de la data lansării comenzii, respectiv de la data achitării avansului.

6. Vehiculele se preiau cu un rând de chei, copie dupa talon și după caz, dovada de accident eliberată de Serviciul circulație al Poliției și/sau după caz, documente emise de asigurător. Atunci când reparația se efectuează în baza unui dosar de daună, clientul va semna Comanda de reparație înainte de începerea lucrărilor.

7. La preluarea vehiculului din atelierul de reparații se va preciza dacă clientul dorește să păstreze piesele de schimb înlocuite. Fac excepție piesele din sticlă, piesele care fac obiectul unor reparații conform dosare de daune asigurători, filtrele de ulei și combustibil, piesele schimbate în regim de garanție producător sau piesele pe care clientul solicită expres să nu le ridice.

8. Garanția contractuală reprezintă angajamentul asumat de producătorul vehiculului față de client de reparare a defecțiunilor sau de înlocuire a pieselor de schimb de origine cumpărate, dacă acestea nu corespund condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție. Defectele de fabricație apărute la vehicul în perioada de garanție contractuală se remediază prin repararea sau înlocuirea elementelor defecte numai în unitățile service autorizate de producător, singurele abilitate să efectueze intervenții în garanție. Mit Motors garantează buna calitate și funcționarea ireproșabilă a pieselor comercializate, pe o perioadă de 24 luni de la data vânzării, în condițiile montării lor într-un service autorizat RAR și cu respectarea normelor tehnice de montaj și tehnologice impuse de producătorii acestora.

Pentru acordarea garanției clientul trebuie să se prezinte cu vehiculul, certificatul de garanție, factura și anexa prin care s-a plătit piesa și manopera aferentă acesteia, însoțită de copie autorizație RAR și deviz de lucrări (doar în condițiile în care montajul nu este efectuat de Mit Motors). Nu vor fi luate în considerare sub orice formă defecțiunile care nu au fost anunțate/notificate în scris la apariția acestora, de client către Mit Motors. Durata medie de utilizare a pieselor este de 10 ani.

Lucrarea este garantată 24 de luni pentru piesele furnizate de Mit Motors, excepție fac becurile, care au o garanție de 30 zile (tip halogen), 180 zile (tip xenon) și 90 de zile pentru manoperă. În cazul pieselor furnizate de client, acestea nu vor fi acceptate la montaj la vehicule aflate în perioada de garanție producător, iar în situația vehiculelor post garanție, piesele furnizate de client vor fi însoțite de factura de achiziție, certificat de garanție și conformitate, și se va acorda garanție doar pentru montaj din partea Mit Motors. Garanția este valabilă numai dacă piesa, agregatul sau autovehiculul este folosit conform manualului de utilizare.

Garanția se stinge dacă: – obiectul de livrare a fost manipulat necorespunzător sau suprasolicitat, de ex. în cadrul concursurilor auto; – obiectul de livrare a fost anterior reparat și întreținut într-un centru neautorizat conform reglementarilor legale; – în obiectul de livrare se află montate piese a căror utilizare nu este acceptată de către fabricant sau obiectul de livrare a fost modificat de o manieră neacceptată; – obiectul de livrare nu a fost montat corespunzător; – cumpărătorul nu a respectat recomandările de manipulare, întreținere și revizie a obiectului de livrare (de ex. Instrucțiunile de exploatare); – se constată depășirea greutății maxim admise a vehiculului, a presiunii pe punți sau a sarcinii utile stabilite pentru vehiculul respectiv. Uzura naturală/normală și/sau lucrările de reglaj sunt excluse de la garanție. Piesele de schimb de origine înlocuite în perioada de garanție a vehiculului nu beneficiază de o garanție comercială distinctă, proprie, încadrându-se în garanția acordata pentru vehiculul la care au fost înlocuite, conform prevederilor din Carnetul de Întreținere și garantie al vehiculului. Piesele de schimb de origine înlocuite în regim de garanție devin în totalitate proprietatea producătorului vehiculului.

9. Apariția unor defecțiuni la vehiculul clientului în timpul staționării în atelierele de reparații Mit Motors și/sau după ridicarea din atelierele de reparații la sistemele care nu au făcut în mod explicit obiectul comenzii către Mit Motors, respectiv a solicitării inițiale în scris a clientului, nu poate fi pusă în responsabilitatea atelierelor de reparații Mit Motors și în nici un caz nu poate constitui subiectul unei garanții și/sau a unor lucrări ale căror costuri să fie acoperite de Mit Motors.

10. Consilierul recepție service face la preluarea vehiculului un set de fotografii din care să rezulte starea estetică și integritatea acestuia. La ridicarea vehiculului din atelierele de reparații, clientul verifică integritatea acestuia și concordanța cu starea avută la predare.

11. Pentru defecțiuni sau uzuri la sistemele care influențează siguranța în circulație, atelierele de reparație propun clientului soluții de remediere. În situația în care clientul refuză astfel de intervenții, prezența în trafic a vehiculului este responsabilitatea exclusivă a clientului. Refuzul lucrării se va face în scris pe devizul de reparații și fișa de control final.

12. Prin semnarea devizului, clientul își dă acordul pentru demararea lucrărilor înregistrate în documentul de lucru. În această situație Mit Motors poate solicita clientului un avans de minim 50% din valoarea totală a lucrării de service. În cazul în care clientul nu semnează devizul, iar lucrările menționate nu vor fi efectuate, clientul se obligă să ridice imediat vehiculul de la Mit Motors. Ordinul de reparație/Devizul de lucru va fi închis cu această mențiune la momentul ieșirii vehiculului din atelierele de reparații.

13. Factura fiscală aferentă operațiunilor de service efectuate se va emite în ziua finalizării lucrărilor.

14. Eliberarea vehiculului din atelierele de reparații se face numai după achitarea facturii emise și prezentarea dovezi acesteia, pentru lucrările efectuate (piese de schimb și manoperă), excepție făcând situațiile în care clientul beneficiază de un Contract de Întreținere și reparații în care este stipulat un termen de plată, cât și după semnarea de către client a documentelor contractului de reparatie a autovehiculului, reclamațiile ulterioare nemaifiind luate în considerare. Data estimată pentru restituirea vehiculului este precizată în Comanda de reparație. Dacă sunt semnalate probleme/defecțiuni, altele decât cele semnalate inițial în Comanda de reparație, Mit Motors îi propune clientului remedierea imediată a acestora. În cazul în care clientul nu își dă acordul pentru remedierea defecțiunilor suplimentare, acest lucru va fi precizat pe documentele de eliberarea a vehiculului din atelier, iar clientul va semna că a luat cunoștință și ridică vehiculul din service pe propria sa răspundere.

15. Pentru orice evenimente petrecute în incinta service-ului Mit Motors, referitoare la autovehiculul predat de către client către Mit Motors, evenimentele cuprinse între data de predare și cea de primire a autovehicului de client, Mit Motors va răspunde numai până la limita remedierii daunelor datorate acestor evenimente.

16. Accesul clienților în atelier este permis pentru perioade scurte, numai însoțiți de o persoană de la recepție, cu aprobarea șefului de service, numai în cazuri justificate și NU pe toată durata lucrărilor, din considerente care țin de respectarea legislației și de protecția muncii în ceea ce privește integritatea și riscurile la care aceștia pot fi expuși.

17. În cazul nepreluării autovehiculului din atelierul de reparații, în termen de 48h după emiterea facturii finale, clientul va achita o taxă de parcare de 11,9 Euro/zi TVA inclus, calculată în lei la cursul BNR din ziua facturării.

18. În cazul apariției unui litigiu de refuz de plată, în sensul celor prevăzute la art. 3, alin. 5 din OG82/2000 (cu modificările și completările ulterioare), se prezumă dreptul Mit Motors de aplicare a retenției asupra vehiculului, conform art. 2495 C.Cv. (legea 287/2009 republicată, publicată în M. Of. nr. 505/2011), iar clientul renunță la acționarea în instanță privind lipsirea de folosință.

Puteți consulta CONDIȚIILE GENERALE DE EFECTUARE A OPERAȚIUNILOR DE SERVICE MIT MOTORS publicate și în recepția atelierelor de reparații.

MIT MOTORS NU ESTE RĂSPUNZĂTOR PENTRU OBIECTELE DE VALOARE LĂSATE ÎN AUTOVEHICUL LA PREDAREA ACESTUIA ÎN ATELIERELE DE REPARAȚII.
PENTRU ORICE NELĂMURIRE SAU NEMULŢUMIRI ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE NOASTRE VĂ RUGĂM SĂ VĂ ADRESAŢI PERSONALULUI DE CONDUCERE:
Telefon: +4 021 305.72.80/98 sau e-mail office@mit-motors.ro