Condiţii generale de efectuare a operațiunilor de service MIT MOTORS

Prezentele condiţii stabilesc raportul dintre atelierele de reparaţii Mit Motors Internațional SRL (denumită în continuare Mit Motors) şi clientul beneficiar al serviciilor de reparaţii, întreţinere sau verificări.

Reparația vehiculului reprezintă ansamblul de operațiuni de service efectuate asupra unui vehicul defect pentru a-l menține sau a-l readuce în starea de funcționare.

Întreținerea vehiculului constă în efectuarea operațiunilor prevăzute de către producătorul acestuia conform Carnetului de Întreținere și Garanție și instrucțiunilor de utilizare a vehiculului.

 1. În relaţia cu angajaţii atelierelor de reparaţii ale Mit Motors, clientul sau terța persoană autorizată (împuternicită) este cel care prin prezenţa personală solicită serviciile unităţii.

În situaţia în care, clientul nu este proprietarul vehiculului adus la atelierele de reparaţii, acesta se obligă să informeze proprietarul asupra condiţiilor pentru reparare, fapt ce va fi considerat de către Mit Motors ca informare şi accept al proprietarului.

 1. Solicitările clientului se înscriu în formularul comandă de reparatie de către lucrătorul de la recepţie, contractul devenind valabil numai după semnarea acestuia de către client.
 2. Consilierul recepţie service stabileşte costul și timpul estimativ al lucrărilor, informând clientul asupra acestor aspecte. Semnarea comenzii implică cunoaşterea preţului și acordul clientului pentru demararea lucrării. Contractul și valoarea estimativă a lucărilor sunt valabile 15 zile calendaristice de la data constatării/verificării tehnice și întocmirii devizului.
 3. Pentru intervenţiile care implică demontarea de agregate sau ansamble, costurile şi durata de lucru se vor stabili după demontarea şi inspectarea agregatelor în cauză (motor, punţi, etc.), moment în care clientul va fi solicitat din nou pentru acceptarea scrisă a comenzii. Dacă în cursul execuției lucrărilor solicitate de client sunt necesare operațiuni suplimentare față de cele înscrise inițial în Comanda de reparație semnat de client, Mit Motors va informa în scris clientul și va obține acordul scris al acestuia pentru realizarea acestora.
 4. În conformitate cu prevederile legale, în cazul în care anumite piese de schimb neconsumabile care la data contractului nu există în stocul Mit Motors, termenul minim de livrare este de 15 zile calendaristice, calculat de la data lansării comenzii, respectiv de la data achitării avansului.
 5. Vehiculele se preiau cu un rând de chei, copie dupa talon şi după caz, dovada de accident eliberată de Serviciul circulaţie al Poliţiei și/sau dupa caz, documente emise de asigurător. Atunci când reparația se efectuează în baza unui dosar de daună, clientul va semna Comanda de reparație înainte de începerea lucrărilor.
 6. La preluarea vehiculului din atelierul de reparații se va preciza dacă clientul dorește să păstreze piesele de schimb înlocuite. Fac excepţie piesele din sticlă, piesele care fac obicetul unor reparații conform dosare de daune asigurători, filtrele de ulei și combustibil, piesele schimbate în regim de garanție producator sau piesele pe care clientul solicită expres să nu le ridice. În cazul în care clientul dorește să păstreze piesele de schimb înlocuite, acesta se obligă să le manipuleze/depoziteze/elimine conform dispozițiilor prevăzute de legea 211/15.11.2011.
 7. Garanția contractuală reprezintă angajamentul asumat de producătorul vehiculului față de client de reparare a defecțiunilor sau de înlocuire a pieselor de schimb de origine cumpărate, dacă acestea nu corespund condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție. Defectele de fabricație apărute la vehicul în perioada de garanție contractuală se remediază prin repararea sau înlocuirea elementelor defecte numai în unitățile service autorizate de producător, singurele abilitate să efectueze intervenții în garanție. Mit Motors garantează buna calitate şi funcţionarea ireproşabilă a pieselor comercializate, pe o perioadă de 24 luni de la data vânzării, în condiţiile montării lor într-un service autorizat RAR și cu respectarea normelor tehnice de montaj și tehnologice impuse de producătorii acestora.

Pentru acordarea garanţiei clientul trebuie să se prezinte cu vehiculul, certificatul de garanţie, factura şi anexa prin care s-a plătit piesa şi manopera aferentă acesteia, însoțită de copie autorizație RAR și deviz de lucrări (doar în condițiile în care montajul nu este efectuat de Mit Motors). Nu vor fi luate în considerare sub orice formă defecţiunile care nu au fost anunţate/notificate în scris la apariția acestora, de client către Mit Motors. Durata medie de utilizare a pieselor este de 10 ani.

Lucrarea este garantată 24 de luni pentru piesele furnizate de Mit Motors, excepție fac becurile, care au o garanție de 30 zile (tip halogen), 180 zile (tip xenon) şi 90 de zile pentru manoperă.

În cazul pieselor furnizate de client, acestea nu vor fi acceptate la montaj la vehicule aflate în perioada de garanție producător, iar în situația vehiculelor post garanție, piesele furnizate de client vor fi însoțite de factura de achiziție, certificat de garanție și conformitate, și se va acorda garanție doar pentru montaj din partea Mit Motors. Garanţia este valabilă numai dacă piesa, agregatul sau autovehiculul este folosit conform manualului de utilizare.

Garanţia se stinge dacă:

– obiectul de livrare a fost manipulat necorespunzător sau suprasolicitat, de ex. în cadrul concursurilor auto;

– obiectul de livrare a fost anterior reparat şi întreţinut într-un centru neautorizat conform reglementarilor legale;

– în obiectul de livrare se află montate piese a căror utilizare nu este acceptată de către fabricant sau obiectul de livrare a fost modificat de o manieră neacceptată;

– obiectul de livrare nu a fost montat corespunzător;

– cumpărătorul nu a respectat recomandările de manipulare, întreţinere şi revizie a obiectului de livrare (de ex. Instrucţiunile de exploatare);

– se constată depăşirea greutăţii maxim admise a vehiculului, a presiunii pe punţi sau a sarcinii utile stabilite pentru vehiculul respectiv.

Uzura naturală/normală şi/sau lucrările de reglaj sunt excluse de la garanţie.

Piesele de schimb de origine înlocuite în perioada de garanție a vehiculului nu beneficiază de o garanție comercială distinctă, proprie, încadrându-se în garanția acordată pentru vehiculul la care au fost înlocuite, conform prevederilor din Carnetul de Întreținere și garanție al vehiculului. Piesele de schimb de origine înlocuite în regim de garanție devin în totalitate proprietatea producătorului vehiculului.

 1. Apariţia unor defecţiuni la vehiculul clientului în timpul staționării în atelierele de reparații Mit Motors și/sau după ridicarea din atelierele de reparaţii la sistemele care nu au făcut în mod explicit obiectul comenzii către Mit Motors, respectiv a solicitării inițiale în scris a clientului, nu poate fi pusă în responsabilitatea atelierelor de reparaţii Mit Motors şi în nici un caz nu poate constitui subiectul unei garanţii și/sau a unor lucrări ale căror costuri să fie acoperite de Mit Motors.
 2. Consilierul recepţie service face la preluarea vehiculului un set de fotografii din care să rezulte starea estetică și integritatea acestuia. La ridicarea vehiculului din atelierele de reparaţii, clientul verifică integritatea acestuia şi concordanţa cu starea avută la predare.
 3. Pentru defecţiuni sau uzuri la sistemele care influenţează siguranţa în circulaţie, atelierele de reparaţie propun clientului soluţii de remediere. În situaţia în care clientul refuză astfel de intervenţii, prezenţa în trafic a vehiculului este responsabilitatea exclusivă a clientului. Refuzul lucrării se va face în scris pe devizul de reparații și fișa de control final.
 4. Prin semnarea devizului, clientul își dă acordul pentru demararea lucrărilor înregistrate în documentul de lucru. În această situație Mit Motors poate solicita clientului un avans de minim 50% din valoarea totală a lucrării de service. În cazul în care clientul nu semnează devizul, iar lucrările menționate nu vor fi efectuate, clientul se obligă să ridice imediat vehiculul de la Mit Motors. Ordinul de reparație/Devizul de lucru va fi închis cu această mențiune la momentul ieșirii vehiculului din atelierele de reparații.
 5. Factura fiscală aferentă operațiunilor de service efectuate se va emite în ziua finalizării lucrărilor.
 6. Eliberarea vehiculului din atelierele de reparaţii se face numai după achitarea facturii emise și prezentarea dovezii acesteia, pentru lucrările efectuate (piese de schimb şi manoperă), excepţie făcând situaţiile în care clientul beneficiază de un Contract de Întreţinere şi reparaţii în care este stipulat un termen de plată, cât şi după semnarea de către client a documentelor contractului de reparatie a autovehiculului, reclamaţiile ulterioare nemaifiind luate în considerare. Data estimată pentru restituirea vehiculului este precizată în Comanda de reparație. Dacă sunt semnalate probleme/defecțiuni, altele decât cele semnalate inițial în Comanda de reparație, Mit Motors îi propune clientului remedierea imediată a acestora. În cazul în care clientul nu își dă acordul pentru remedierea defecțiunilor suplimentare, acest lucru va fi precizat pe documentele de eliberarea a vehiculului din atelier, iar clientul va semna că a luat cunoștință și ridică vehiculul din service pe propria sa răspundere.
 7. Pentru orice evenimente petrecute în incinta service-ului Mit Motors, referitoare la autovehiculul predat de către client către Mit Motors, evenimentele cuprinse între data de predare şi cea de primire a autovehicului de client, Mit Motors va răspunde numai până la limita remedierii daunelor datorate acestor evenimete.
 8. Accesul clienţilor în atelier este permis pentru perioade scurte, numai însoţiti de o persoană de la recepţie, cu aprobarea şefului de service, numai în cazuri justificate și NU pe toată durata lucrărilor, din considerente care țin de respectarea legislației și de protecția muncii în ceea ce priveste integritatea și riscurile la care aceștia pot fi expuși.
 9. În cazul nepreluării autovehiculului din atelierul de reparații, în termen de 48h după emiterea facturii finale, clientul va achita o taxă de parcare de 11,9 Euro/zi TVA inclus, calculată în lei la cursul BNR din ziua facturării.
 10. În cazul apariției unui litigiu de refuz de plată, în sensul celor prevăzute la art. 3, alin. 5 din OG82/2000 (cu modificările și completările ulterioare), se prezumă dreptul Mit Motors de aplicare a retenției asupra vehiculului, conform art. 2495 C.Cv. (legea 287/2009 republicată, publicată în M. Of. nr. 505/2011), iar clientul renunță la acționarea în instanță privind lipsirea de folosință.

MIT MOTORS NU ESTE RĂSPUNZĂTOR PENTRU OBIECTELE DE VALOARE LĂSATE ÎN AUTOVEHICUL LA PREDAREA ACESTUIA ÎN ATELIERELE DE REPARAȚII.
PENTRU ORICE NELĂMURIRE SAU NEMULŢUMIRI ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE NOASTRE VĂ RUGĂM SĂ VĂ ADRESAŢI PERSONALULUI DE CONDUCERE:
Telefon: +4 021 305.72.80/98 sau e-mail office@mit-motors.ro